หน้าหลัก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาในโครงการพัฒนานักกีฬาเป้นเลิศระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์